Please wait...
© Aftab.cc

Designed by:
Hamid Reza Niroomand

Painter:
Meysam Khosravi
- راهنمای کلیدها:
-- جهت بالا: پرش
-- جهت پایین: مخفی شدن
-- جهت راست: پرتاپ تیر
-- جهت عقب: توبه
- راهنمای بازی:
-- ۴۰ حسنه جمع کن.
-- با جهت بالا از روی سیئات بپر.
-- مراقب تیرهای شیطان باش!
-- صلوات‌ها را بگیر تا سرعت بازی کمی کندتر شود
-- به محض افتادن تیر و کمان از دست شیطان، با جهت پایین آن‌را بردار.
-- در مرحله بعد، با جهت راست، ۴۰ تیر به شیطان بزن...
-- موفق باشی.